HOME

 NIEUWS
Nieuws
Agenda
Nieuwsbrieven

 ZOEKEN
Archievenoverzicht
Doorzoek de bronnen
Via archieven.nl
Kranten
Beeldbank
Bibliotheek

 ORGANISATIE
Adresgegevens
Werkgebied
Bestuur, medewerkers
Beleidsstukken
Jaarstukken

 DIENSTVERLENING
Reserveren stukken

 LOKALE HISTORIE

 COLLECTIE DEYS
In de bibliotheek
In de beeldbank

 KROMME RIJN
   SYMPOSIUM


 VRIEND WORDEN?

 LINKS
Vriend worden?


De Vriendenstichting
In maart 2010 is de Stichting Vrienden van het RHC Zuidoost Utrecht (RHC) opgericht. Doel van de stichting is het geven van financiële en andere steun aan het RHC. Daarbij gaat het vooral om bijzondere projecten op het gebied van digitalisering en restauratie, de aankoop van boeken, kaarten en prenten, en het mede-organiseren van publieksactiviteiten zoals symposia en dergelijke. Ook stimuleren de Vrienden de belangstelling voor het RHC bij bestuurders en publiek en dragen zij bij aan het vergroten van het maatschappelijk draagvlak ervan door contacten te onderhouden met erfgoedpartners. Door de recente overheidsbezuinigingen op cultuur en erfgoed zijn particuliere bijdragen immers meer dan welkom.
Het bestuur van de Vriendenstichting wordt gevormd door: Guus Swillens (voorzitter), Jeannette van Altendijk (secretaris), Ad van Bemmel (penningmeester), Jan van Bergen, Kees van Schaik en Klaas de Zwaan. Ria van der Eerden-Vonk (directeur RHC) is adviseur van het bestuur.

Fondsenwerving
De Vriendenstichting heeft zich in de eerste jaren na de oprichting hoofdzakelijk gericht op het werven van fondsen voor de restauratie als gevolg van de archiefcalamiteit eind 2002. Door de rampzalige overstroming van de archiefbewaarplaats in Wijk bij Duurstede moesten immers veel beschadigde, soms eeuwenoude documenten worden hersteld. De totale restauratie zal in 2016 zijn voltooid. Instellingen, bedrijven en particulieren hebben daarvoor giften verstrekt en beschadigde documenten geadopteerd.

Activiteiten
Naarmate de restauratie vorderde, heeft de Vriendenstichting zich meer en meer op andere zaken gericht. Zo kreeg de stichting in 2012 een schenking in de vorm van een grote collectie bijzondere landkaarten. Het eigendom hiervan wordt in 2017 aan het RHC overgedragen.
In 2014 kocht de Vriendenstichting een collectie ansichtkaarten van Doorn aan. Die is vervolgens aan het RHC geschonken onder de conditie van het organiseren van een publiekstentoonstelling in Doorn. Die zal in 2016 plaatsvinden.
De Vriendenstichting ondersteunde in 2015 het initiatief van Ad van Bemmel voor de terugkeer van het vroeg zestiende-eeuwse Poortboek van de stad Wijk bij Duurstede, dat sinds 1894 in bruikleen berustte bij de voorganger van Het Utrechts Archief. Naar aanleiding van de terugkeer van het Poortboek naar Wijk is door het RHC en de Vriendenstichting op 23 oktober 2015 een symposium georganiseerd over de stadsrechten van Wijk bij Duurstede, Rhenen en Vianen. Ruim 125 personen bezochten dat symposium in theater Calypso te Wijk bij Duurstede. Zes erfgoedpartners, te weten Museum Dorestad, Museum Het Rondeel en het Stedelijk Museum Vianen alsmede de historische verenigingen Tussen Rijn en Lek, de Oudheidkamer Rhenen en Omstreken plus Het Land van Brederode, haakten aan bij dit initiatief.
De Vriendenstichting verleende subsidie aan Dr. A. de Jong voor de uitgave van een boek over heraldische wapens die in het verleden in Zuidoost Utrecht werden gevoerd. Het boek werd op 4 september 2015 gepresenteerd in de Grote Kerk te Wijk bij Duurstede gelijktijdig met de onthulling aldaar van drie gerestaureerde zeventiende-eeuwse wapenborden. De pdf van het boek is hier te downloaden.

RHC en Vriendenstichting organiseren op 4 november 2016 een lustrum-symposium van de Historische Kring Tussen Rijn en Lek met als titel ‘Het Kromme Rijngebied in de Middeleeuwen: 1983-2016’. Dit symposium vindt mede plaats gelet op de viering in 2022 van het feit dat het dan 900 jaar geleden zal zijn dat de Kromme Rijn bij Wijk bij Duurstede werd afgedamd, de broeklanden in het Kromme Rijngebied konden worden ontgonnen en Utrecht stadsrechten kreeg.

Word Vriend
Bent u geïnteresseerd in wat het RHC Zuidoost Utrecht doet en hoe de Vriendenstichting het RHC steunt? Word dan Vriend van het RHC. Stuur een e-mail met uw naam en woonadres naar info@rhczuidoostutrecht.nl en zet ‘Vriend worden’ in het onderwerpveld. Vrijwilligers van het RHC zijn ‘automatisch’ Vriend.
Vrienden worden uitgenodigd voor alle openbare bijeenkomsten waar de Vriendenstichting bij is betrokken en hebben voorrang bij RHC-activiteiten als cursussen en themabijeenkomsten. Ook ontvangen zij de RHC-Nieuwsbrief.
Aan het Vriend worden, zijn geen kosten verbonden. Natuurlijk zijn eenmalige giften (of legaten bij testament) altijd welkom (via NL63RABO0157662624 tnv. St. Vrienden van het RHC Zuidoost Utrecht onder vermelding van ‘eenmalige gift’). De Vriendenstichting heeft de ANBI Cultuur status waardoor uw giften voor maximaal 125% fiscaal aftrekbaar zijn. (ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling.)

Overige informatie over de Vriendenstichting
De Vriendenstichting is op 5 maart 2010 bij notariële akte opgericht en gevestigd te Wijk bij Duurstede. De Vriendenstichting staat ingeschreven in het Handelsregister met als fiscaal nummer (RSIN) 8221.43.070. De bestuursleden ontvangen geen beloning of onkostenvergoeding. Voor de (financiële) jaarstukken 2010-2018 van de Vriendenstichting klik hier. Dit geldt tevens voor het activiteitenverslag 2015-2017 en het beleidsplan 2014-2016.
Het digitale contactadres van de Vriendenstichting is: jvanaltendijk@outlook.com.