HOME

 NIEUWS
Nieuws
Agenda
Nieuwsbrieven

 ZOEKEN
Archievenoverzicht
Doorzoek de bronnen
Via archieven.nl
Kranten
Beeldbank
Bibliotheek

 ORGANISATIE
Adresgegevens
Werkgebied
Bestuur, medewerkers
Beleidsstukken
Jaarstukken

 DIENSTVERLENING
Reserveren stukken

 LOKALE HISTORIE

 COLLECTIE DEYS
In de bibliotheek
In de beeldbank

 KROMME RIJN
   SYMPOSIUM


 VRIEND WORDEN?

 LINKS
Overzicht boeken collectie Deys


NummerTitelAuteur
03820Handleiding tot de werkdadige meetkunst. Eerste deelGisius Nanning, F.P.
03821Handleiding tot de werkdadige meetkunst. Tweede deelGisius Nanning, F.P.
03822Nederland in woord en beeld. Riviergezicht aan den Rijn bij RhenenKwast, B.A.
05000Opgravingen in Amsterdam; 20 Jaar stadskernenonderzoekBaart, J., et al
05001Bibliografie der geschiedenis van NederlandBuck, H. de
05002Wouter Nijhoff Noord-Nederlandsche plaatsbeschrijvingen - bewerkingen, aanvullingenHattum, F.W.D.C.A. van
05003Stormvloeden en rivieroverstromingen in Nederland. Deel 1 - de periode vóór 1400Gottschalk, M.K.E.
05004Stormvloeden en rivieroverstromingen in Nederland. Deel 2 - de periode 1400-1600Gottschalk, M.K.E.
05005Stormvloeden en rivieroverstromingen in Nederland. Deel 3 - de periode 1600-1700Gottschalk, M.K.E.
05006De gemeenteraad van Zeist 1851-1976Burg, V.A.M. van der; Rhoen, R.P.M.
05007Beschrijvende catalogus van gegraveerde portretten van Nederlanders. Eerste deel; Vervolg op Frederik Mullers catalogus van 7000 portretten van NederlandersSomeren, J.F. van
05008Beschrijvende catalogus van gegraveerde portretten van Nederlanders. Tweede deel; Vervolg op Frederik Mullers catalogus van 7000 portretten van NederlandersSomeren, J.F. van
05009Beschrijvende catalogus van gegraveerde portretten van Nederlanders. Derde deel; Vervolg op Frederik Mullers catalogus van 7000 portretten van NederlandersSomeren, J.F. van
05010De Utrechtse bisschop in de middeleeuwenRutgers, C.A.
05011Willibrord en het begin van NederlandVlierden, Marieke van
05012Van ambachtelijk tot ambtelijk. Het Spuikwartier door de eeuwen heenBeek, Gerda van; Mast, Michiel van der
05013Beleving van Monumenten. Samenvatting; Een onderzoek naar herkenning, waardering en bezichtiging van momumenten, uitgevoerd in de binnenstad van UtrechtGanzeboom, Harry
05014Herinventarisatie van stads- en dorpsgezichtenRijksdienst voor de Monumentenzorg
05015The Geldermalsen. History and PorcelainJörg, C.J.A.
05016Republiek tussen vorstenWieringa, Frouke (red.)
05017Eekhoff en zijn werk; Leven en werk van Wopke Eekhoff (1809-1880), stadsarchivaris van een boekhandelaar te LeeuwardenHoekema, C.P., et al
05018Geschiedenis van de Nederlandsch Oost-Indische Compagnie en Nederlandsch-Indië in beeldGodee Molsbergen, E.C.
05019Utrecht en de cholera 1832-1910Hart, P.D. 't
05020The Origins of New York; Commentary to the facsimile edition of 'Nieuw Amsterdam ofte nue Nieuw Iorx opt' Eylant Man' and 'Afbeeldinge van de stadt Amsterdam in Nieuw Nederlandt'Schilder, Günther; Bracht, Jan van
05021Topografische lijst der plaatsnaambeschrijvingen van het Koningrijk der NederlandenBodel Nijenhuis, J.T.
05022Grondslagen voor de bibliografhie van GelderlandGouda Quint, P.
05023Grondslagen voor de bibliographie van Gelderland. Vervolgdeel 1910-1925Gouda Quint, S.
05024Utrecht in prent - een geïllustreerd overzicht van twintig eeuwen Utrechtse historieKamerling-van Haersma Buma, A.A.S.
05025De waterplaag. Dijkdoorbraken en overstromingen achter Rijn en IJsselPetersen, J.W. van
05026De Rijksarchieven in Nederland. Deel 1Pirenne, L.P.L. (red.)
05027De Rijksarchieven in Nederland. Deel 2Pirenne, L.P.L. (red.)
05028Repertorium van inventarissen van Nederlandse Archieven; Tweede druk herzien en bijgewerkt door J. MeinemaFormsma, W.J.; Hoff, B. van 't.
05029Lucas Jansz Waghenaer - Thresoor der Zeevaert. Leyden 1592 [facsimile]Skelton, R.A.
05030Begin ende Voortgang vande Vereenigde Neederlandtsche Geoctroyeerde Oost-Indische Compagnie. Deel 1 [facsimile]Commelin, Isaac
05031Begin ende Voortgang vande Vereenigde Neederlandtsche Geoctroyeerde Oost-Indische Compagnie. Deel 2 [facsimile]Commelin, Isaac
05032Begin ende Voortgang vande Vereenigde Neederlandtsche Geoctroyeerde Oost-Indische Compagnie. Deel 3 [facsimile]Commelin, Isaac
05033Begin ende Voortgang vande Vereenigde Neederlandtsche Geoctroyeerde Oost-Indische Compagnie. Deel 4 [facsimile]Commelin, Isaac
05034De Zeevaart. Zeilende oorlogsschepenWhipple, A.B.C.
05035De Zeevaart. De ZuidzeevaardersAllen, Oliver E.
05036De archieven van inspecteurs en commissies van de waterstaat in Nederland vóór 1850; Algemeen RijksarchiefBonder, H.
05038De Hollandsche molen en de windbemaling; Behandeling in de vergaderingen van het Kon. Instituut van Ingenieurs te 's Gravenhage op 20 april en 17 juni 1926Koninklijk Instituut van Ingenieurs
05039Waterwolven. Een geschiedenis van stormvloeden, dijkenbouwers en droogmakersRooijendijk, Cordula
05040Perfect gemeten. Landmeters in Hollands Noorderkwartier ca. 1550-1700Wieringa, Frouke (eindred.)
05041Ingenieurs in Nederland in de negentiende eeuw. Een streven naar erkenning en machtLintsen, Harry
05042Een zestiende-eeuwse Hollander in het Verre Oosten en het Hoge Noorden; Leven, werken, reizen en avonturen van Jan Huyghen van Linschoten (1563-1611)Moer, A. van der
05043'Vanden Tocht in Vlaenderen'. De logistiek van Nieuwpoort 1600Cox, B.
05044De economische beteekenis van de afsluiting en drooglegging der ZuiderzeeHouven van Oordt, H.C. van
05045Bijdrage tot de kennis van den invloed van de opening van de nieuwe rivier op den waterstaatstoestand in de provinciën Noord-Brabant en Gelderland; De verlegging van den Maasmond in de provincie Noord-BrabantElst, O.J. van der
05046Rivier-polders in Nederland. Hunne gebreken en de middelen tot herstelB. te Gempt
05047Gedenkschrift van de dijkbreuken en overstroomingen in de provinciën Gelderland, Noord-Brabant, Utrecht en Zuid-Holland in maart 1855Glimmerveen, D.J.
05048Les voies de navigation dans le royaume des Pays-Bas; Ouvrage publié sous les auspices du Gouvernement des Pays-Bas pour le quatrième Congres international de navigation intérieure à Manchester en 1890niet vermeld
05049Verslag aan zijne Majesteit den KoningCommissie tot onderzoek over den verhoogden waterspiegel op de rivieren De Waal en Merwede
05050De Noorder-Lekdijk Bovendams en de doorsteking van den Zuider-Lekdijk bij Culemborg 1803-1813; Een bijdrage tot de geschiedenis van den Nederlandschen Waterstaat. Geschetst en met onuitgegeven stukken toegelichtWelcker, J.W.
05051Toelichting van het ontwerp tot uitbreiding van Amsterdam langs het Noordzee-kanaalHuet, A.
05052De wateren van Nederland. Aardrijkskundig en geschiedkundig beschrevenBeekman, A.A.
05053 Proeve van een ontwerp tot sluiting van de rivier den Neder-Rhijn en Leck en het storten van derzelver water op den IJsselKrayenhoff, baron
05054Rapport aan zijne majesteit den Koning uitgebragtCommissie tot onderzoek der beste rivier-afleidingen
05055Verhandeling over den staat van den Rijn, de Waal, de Maas en den IJssel en de langs deze rivieren gelegen polders, benevens middelen tot verbetering derzelveRechteren, J.H. van
05056Beschrijving van den watervloed in Gelderland in maart 1855Sloet, L.A.J.W.; Fijnje, H.F.
05057Stemmen van Handel en Nijverheid te Utrecht e.o. over scheepvaartverbinding Amsterdam - Boven-Rijnniet vermeld
05058De verbinding te water van Amsterdam met den RijnRamaer, J.C.
05059De scheepvaartweg van Amsterdam naar den Bovenrijn door ,,De Geldersche Vallei'Kanaalvereeniging ,,De Geldersche Vallei'
05060Aanteekeningen op het ontwerp van een kanaal door de Geldersche Vallei, opgemaakt op uitnoodiging van het Amsterdamsche Rijnvaart-comité. IGendt, J.G. van
05061Aanteekeningen op het ontwerp van een kanaal door de Geldersche Vallei, opgemaakt op uitnodiging van het Amsterdamsche Rijnvaart-comité. II; De travers van den Neder-Rijn en de doorsnijding der BetuweGendt, J.G. van
05062Nota betreffende de ontwerpen tot verbetering van de afwatering der Geldersche ValleiIdsinga, M.A. van; Rijn, K. van
05063Scheepvaartverbinding Amsterdam - Boven-Rijn. Redevoeringen, gehouden in de openbare vergadering van het gemeentebestuur van Utrecht op donderdag 22 november 1928 in het gebouw Tivoliniet vermeld
05064Critische beschouwingen in zake den aanleg van een verbeterden scheepvaartweg van Amsterdam naar den Boven-Rijn; Naar aanleiding van het verslag van de Staatscommissie ingesteld bij Koninklijk Besluit van 7 januari 1921, no. 39Ingenieursbureau Dwars en Verheij
05065Memorie over de verdeeling der wateren van den Boven-Rijn, tusschen de Waal, den Neder-Rijn en den IJsselFerrand, J.H.
05066Water-recht waar na een yder in het Furstendom Gelre en het Graafschap Zutphen zig voortaan zal hebben te reguleerenStaten van het vorstendom Gelre en het graafschap Zutphen
05067Rivierkundige verhandeling, afgeleid uit waterwigt- en waterbeweegkundige grondbeginselen, en toepasselyk gemaakt op den Rhyn, de Maas, de Waal, de Merwede en de LekVelsen, Cornelis
05068Over de Nederlandsche rivieren en de middelen tot derzelver verbetering; Geschreven na de lezing van het Rapport aan Zijne Majesteit den Koning, uitgebragt door de Commissie tot onderzoek der beste Rivier-afleidingenWijck, H.J. van der
05069Nieuw ontwerp tot het bouwen van min kostbare sluizen, welke alle de vereischten der bekende sluizen bezitten, en daar en boven de steeds ontbrekende, meer uitgebreide nuttigheden van dezelve, vervullBlanken Jansz., J.
05070Bemerkingen over de rivier De Eem en de Geldersche ValleiAsch van Wijck, H.M.A. van
05071Nederlandsche hoofdrivieren en de plannen tot hunne verbetering, in populairen toon beschrevenStieltjes, T.J.
05072Hoogheemraadschap van Rijnland. Zijn recht en zijn bestuur van den vroegsten tijd tot 1857Fockema Andreae, S.J.
05073Iets over onderwaterzettingen en meer bepaaldelijk over die der Grebbe-LinieStieltjes, T.J.
05074Plan, hoe alle overstroomingen, ontstaan door opperwater en ysverstoppingenZillesen, C.
05075Geschiedkundige beschrijving der overlaten in de provincie Noord-BrabandGeus, A. de
05076Het archief van het College tot Beneficieering van Neder-Rijn & IJselMartens van Sevenhoven, A.H.
05077Gedenkboek van den watersnood in 1861, waardoor een groot gedeelte van Nederland en Nederlandsch Indië geteisterd werdQuack, J.C.W.
05078Beschouwing over de uitstrooming der Opper Rijn- en Maas-Wateren door de Nederlandsche rivieren tot in zee, benevens de overwegingen dezer beschouwing van de heeren Goudriaan, Van Utenhove, Moll en DoBlanken Janszoon, J.
05079Afwatering Geldersche ValleiCommissie voor de Geldersche Vallei, ingesteld bij beschikking van den minister van Binnenlandse Zak
05080Studiën over waterschapsgeschiedenis I/VIIIFockema Andreae, S.J.
05081 Opmerkingen over onderhoud en afkoop van dijk-, krib- en waterwerken in GelderlandThooft, M.J.
05082Geschiedenis van de zeepolder Arkemheen 1356-1956Zondervan, W.
05083Tieler- en Bommelerwaarden 1327-1977. Grepen uit de geschiedenis van 650 jaar waterstaatszorg in Tielerwaard en BommelerwaardMoorman van Kappen, O.; Korf, J.; Baron van Verschuer, O.W.A.
05084Waterschappen in Nederland. Werken met water, een onberekenbare vriendGroen, Koos; Schmeink, Toon
05085Beschrijving van de provincie Zuid-Holland behorende bij de 5e editie van de WaterstaatskaartMeetkundige Dienst Rijkswaterstaat
05086Vijftig eeuwen volk langs de IJsselHeitling, W.H.; Lensen, L.
05087Op de schepen der Oost-Indische Compagnie; Vijf artikelen van J. de Hullu, ingeleid, bewerkt en voorzien van een studie over de werkgelegenheid bij de VOCBruijn, J.R.; Lucassen, J. (eds.)
05088Van VOC tot Werkspoor. Het Amsterdamse industrieterrein OostenburgKist, J.B., et al (red.)
05089Reglement op het beheer der rivierpolders in de provincie Gelderlandniet vermeld
05090Beknopt practisch leerboek der burgerlijke en water-bouwkunde. Deel II. WaterbouwkundePlasschaert, B.F.
05091Algemeen Plan [kaart]Amsterdamsche Kanaal-Maatschappij
05092Verslag om de regering te dienen van advies omtrent de regeling van de zaak der calamiteuse polders in ZeelandStaatscommissie (ingesteld bij KB van 26 augustus 1867, no. 28)
05093Verslag tot onderzoek der bezwaren, ingebragt tegen de vorming der Nieuwe MerwedeCommissie uit de Staten van Gelderland
05094Strijd om den grond in het lage Nederland. Het proces van bedijking, inpoldering en droogmaking sinds de vroegste tijdenCools, R.H.A.
05095Register van dijkshoogten, vaste hoogtemerken en steenen peilschalen, houdende de uitkomsten der opnemingen, in 1869 gelast door de Provinciale Staten van Gelderland; Gevoegd, ingevolge goedkeuring van het Collegie van Gedeputeerde Staten, bij de kaart van 38 bladen, voorstellende de Waal- en Rijn-dijken der Polderdistricten in Gelderland en de werken tot verbeteriReuvens, L.A.
05096Graphische voorstelling van de waterkeerende hoogte der Rijndijken van de polderdistricten in Gelderland; Volgens de uitkomsten der opnemingen van 1870, vervat in het daarvan in 1871 gedrukte RegisterReuvens, L.A.
05097De scheiding van Maas en Waal onder verlegging van de uitmonding der Maas naar den AmerBongaerts, M.C.E.
05098Den Nassauschen Lauren-crans [facsimile; oorspronkelijk 1610]Orlers, Jan Janszoon; Haestens, Hendrick van
05099Graphische voorstelling van de waterkeerende hoogte der Waaldijken van de polderdistricten in Gelderland; Volgens de uitkomsten der opnemingen van 1870, vervat in het daarvan in 1871 gedrukte RegisterReuvens, L.A.
05100Paleografische kaart van Drenthe aan het eind van de Vroege Middeleeuwen (circa 1000 na Christus)Spek, Theo; Jacobs, Theo
05101Luchtfotoatlas van Nederland; Onder auspiciën van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig GenootschapBerg, G.J. van, et al (red.)
05102Rondom het Tolhuys aan Rijn en Waal; Uit de geschiedenis van Lobith, Tolkamer, Spijk, Herwen en AerdtDalen, A.G. van
05103Het Hoogheemraadschap van De Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en West-Friesland 1544-1944Belonje, J.
05104Nederland-Waterland - een historisch-technisch overzichtDibbits, H.A.M.C.
05105De waterhuishouding van NederlandMinisterie van Verkeer en Waterstaat
05106De geboorte van het Hoogheemraadschap van Delfland; Ontginning en bedijking in de Vroege MiddeleeuwenRoorda van Eysinga, N.P.H.J.
05107Over de bodemgesteldheid rondom WageningenBuringh, P.
05108De Sijsselt. Een bijdrage tot de kennis van de Veluwse bosgeschiedenisOosten Slingeland, J.F. van
05109Het veenrecht in de provincie Utrecht van 1592-1916Dolk, Th.F.J.A.
05110De ontwikkeling der waterschappen in GelderlandBosch Ridder van Rosenthal, E.J.
05111Eenige toelichting bij de geologische kaart van Nederland 1:50.000Tesch, P.
05112Verdere bijdrage tot de agronomische kartografie en toponymie van Wageningen en omgevingOosting, W.A.J.
05113De vervening in Delfland en Schieland tot het einde der zestiende eeuwDiepeveen, W.J.
05114Bodemkunde en bodemkartering in hoofdzaak van Wageningen en omgevingOosting, W.A.J.
05115De Republiek in 1795 met de heerlijkheden, ambachten enz.Beekman, A.A.
05116De rechterlijke indeeling na 1795Overvoorde, J.C.
05117De Republiek der Vereenigde Nederlanden in 1648Brugmans, H.
05118De oorlog van 1672Beekman, A.A.
05119De Fransche tijd (1795-1815)Ramaer, J.C.
05120De zeeslagen in de Noordzee en het KanaalBlok, P.J.
05121Het Koninkrijk der Nederlanden (1815-1931)Ramaer, J.C.
05122De Zuidelijke Nederlanden in de XVIIde en XVIIIde eeuwGanshof, F.L.
05123 Algemene Kartografie voor eerstejaars sociaal- en fysisch geografenKoeman, C.; Ormeling, F.J.
05124KartografiePiket, J.J.C.
05125Cartography in the Netherland; National Report to the sixth General Assembly of the International Cartografhic Association in Tokyo (Japan) 1980niet vermeld
05126Strijd om de ruimte in kaart; Catalogus bij de gelijknamige tentoonstelling in de Universiteitsbibliotheek Amsterdam, georganiseerd in het kader van het Congres Geografie 2000Werner, J.W.H.; Borger, G.J.
05127Atlas van Europa en de werelddelen voor de lagere school (28ste druk)Prop, G.
05128Maps and MapmakersTooley, R.V.
05129Globi Neerlandici.De globeproduktie in de NederlandenKrogt, P.C.J.
05130150 jaar rivierkaarten van NederlandBoode, M.F.
05131NAP Jaarbericht 1991-1992Meetkundige Dienst van de Rijkswaterstaat
05132Atlas van Nederland in 2005. De Nieuwe Kaartniet vermeld
05133Understandig Maps. A systematic history of their use and developmentHodgkiss, A.G.
05134A large selection of fine, decorative and old maps of all parts of Britain and the World, and reference books on the history of cartography (catalogue)Potter, Jonathan
05135Belgische cartografie in Spaanse verzamelingen van de 16de tot de 18de eeuwLemoine-Isabeau, C., et al
05136Eenheid op papier. De Nederlanden in kaart van Keizer Karel tot Willem IHeijden, H.A.M.; Roegiers, J.
05137Decorative maps printed of the 15th to 18th centuries; A revised edition of 'Old decorative maps and charts' by A.L. Humphreys (1952)Skelton, R.A.
05138Kaarten met geschiedenis 1550-1800; Een selectie van oude getekende kaarten van Nederland uit de Collectie Bodel NijenhuisVries, D. de (red.)
05139Lucas Jansz. Wagehnaer van Enckhuysen ; De maritieme cartografie in de Nederlanden in de zestiende en het begin van de zeventiende eeuwniet vermeld
05140Catalogus van kaarten uitgegeven door de Topografische Dienstniet vermeld
05141Ormeling's Cartography; Presented to Ferjan Ormeling on the occasion of his 65th birthday and his retirement as Professor of CarthographyHeere, Elger; Storms, Martijn (eds.)
05142Gids voor topografisch-historische atlassen in NederlandVerhees, E.H.A.
05143Bibliografie van de geschiedenis van de kartografie van de NederlandenKrogt, Peter van der, et al
05144C. Koeman. Miscellanea Cartographica; Contributions to the history of cartographySchilder, Günter; Krogt, Peter van der (eds.)
05145Kaarten van Gelderland en de Kwartieren; Proeve van een overzicht van gedrukte kaarten van Gelderland en de Kwartieren vanaf het midden der zestiende eeuw tot circa 1850Vredenberg-Alink, J.J.
05146Kruikius kaart van Delfland van 1712Postma, C.
05147'Het kostte mij...'. 25 jaar aanwinsten van de Collectie Bodel Nijenhuis; Catalogus bij een tentoonstelling van oude atlassen, kaarten en prenten in de Leidse UniversiteitsbibliotheekVries, Dirk de
05148De 'Beschrijving van de Nederlanden' door Lodovico Guicciardini in het kader van zijn tijdHeijden, Henk van der; Oomen, Kees
05149The oldest maps of the Netherlands; An illustrated and annotated carto-bibliography of the 16th century maps of the XVII provincesHeijden, H.A.M. van der
05150Nieuwe Geographische Nederlandsche Reise- en Zak-atlas [1773; facsimile]niet vermeld
05151Theatrum sive Hollandiae Comitatus et Vrbium Nova descriptio [facsimile]Boxhoornii, Marci Zuerii
05152Gesneden en gedrukt in de Kalverstraat. De kaarten- en atlassendrukkerij in Amsterdam tot in de 19e eeuwBrink, Paul van den; Werner, Jan (red.)
05153'In de Gekroonde Lootsman'. Het kaarten-, boekuitgevers en instrumentenmakershuis Van Keulen te Amsterdam 1680-1885Keulen, E.O. van, et al (red.)
05154Drie generaties Blaeu. Amsterdamse cartografie en boekdrukkunst in de zeventiende eeuwDonkersloot-de Vrij, Marijke
05155Van Geelkerckens Kaartboek van de landerijen van het Sint Catharinae Gasthuis in Arnhem (1635) vergeleken met de oudste kadastrale kaarten (1832)Leppink, G.B., et al
05156Early thematic mapping in the history of cartographyRobinson, Arthur H.
05157Acta cartographicaniet vermeld
05158Historische Geografie in meervoud; Historisch-geografische opstellen aangeboden aan prof.dr M.W. Heslinga ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar in de sociale geografie, in het bijzonder de historische geografie en de geschieKlerk, A.P. de, et al (red.)
05159Antique maps. A Collector's HandbookMoreland, Carl; Bannister, David
05160Stads- en dorpsgezichten in Gelderland. De nederzetting in ontwikkelingVoorden, F.W. van, et al (red.)
05161Kunst in kaart. Decoratieve aspecten van de cartografieBosters, Cassandra, et al
05162De VOC in de kaart gekeken. Cartografie en navigatie van de Verenigde Oostindische Compagnie 1602-1799Mil, Patrick van; Scharloo, Mieke (eindred.)
05163De Hoge Veluwe in kaart gebrachtBreman, G.; Hofman, P.B.
05164Historischer Atlas zur Zweiten Türkenbelagerung: Wien 1683Brouck, Pieter; Hillebrand, Erich; Vesely, Fritz
05165De Physique Existentie dezes Lands. Jan Blanken inspecteur-generaal van de Waterstaat (1755-1838); Essaybundel/catalogus ter gelegenheid van de gelijknamige tentoonstelling in het Rijksmuseum te Amsterdamniet vermeld
05166Spiegel van steden, dorpen en landschappen in Noord-West Nederland; Noord-Holland, Utrecht en het IJsselmeerDijs, Dick
05167Spiegel van steden, dorpen en landschappen in Zuid-West Nederland; Zuid-Holland, Zeeland en de DeltawerkenVandenbergh, Francien
05168Spiegel van steden, dorpen en landschappen in Oost Nederland; Overijssel, Gelderland en het RivierenlandStiksma, Kees
05169Groote platen-atlas ten gebruike bij het onderwijs in de Vaderlandsche GeschiedenisBoer, M.G. de; Hettema, H.
05170De bodem van Utrecht; Toelichting bij blad 6 van de Bodemkaart van Nederland schaal 1:200.000 [1961]Poelma, J.N.B.
05171Explorers' Maps; Chapters in the Cartographic Record of Geographical DiscoverySkelton, R.A.
05172Kaarten van Utrecht. Topografische en thematische kartografie van de stad uit vijf eeuwenDonkersloot-de Vrij, Marijke
05173'In een opslag van het oog'. De Hollandse rivierkartografie en waterstaatszorg in opkomst, 1725-1754Brink, Paul van den
05174De Groote Waereld in 't Kleen Geschildert. Nederlandse kartografie tussen de Middeleeuwen en de industriële revolutieZandvliet, Kees
05175Hollandia Comitatus: Een kartobibliografie van HollandBlonk, Dirk; Blonk-van der Wijst, Johanna
05176Spectrum Atlas van Historische Gebeurtenissen in de Lage LandenVelema, Willem (red.)
05177Spectrum/Sijthoff Atlas van de Nederlandse MarktstedenNoordegraaf, Lei
05178Mapping for Money; Maps, plans and topographic paintings and their role in Dutch overseas expansion during the 16th and 17th centuriesZandvliet, Kees
05179The Atlas of Atlases. The Map Makers Vision of the WorldAllen, Philips
05180De kaarten van Groningerland; De ontwikkeling van het kaartbeeld van de tegenwoordige provincie Utrecht met een lijst van gedrukte kaarten vervaardigd tussen 1545 en 1864Vredenberg-Alink, J.J.
05181De Vechtstreek. Oude kaarten en de geschiedenis van het landschapDonkersloot-de Vrij, Marijke
05182Admissies als landmeter in Nederland voor 1811; Bronnen voor de geschiedenis van de landmeetkunde en haar toepassing in administratie, architectuur, kartografie en vesting- en waterbouwkundeMuller, E.; Zandvliet, K.
05183Topografische kaarten van Nederland vóór 1750; Handgetekende en gedrukte kaarten, aanwezig in de Nederlandse rijksarchievenDonkersloot-de Vrij, Marijke
05184Geschiedenis van de kartografie van Nederland; Zes eeuwen land- en zeekaarten en stadsplattegrondenKoeman, C.
05185West-Friesland in oude kaartenHameleers, Marc
05186Leo Belgicus. An illustrated and annotated carto-bibliographyHeijden, H.A.M. van der
05187Grote Topografische Atlas van Nederland 1:50.000 - 1 West-Nederlandniet vermeld
05188Grote Topografische Atlas van Nederland 1:50.000 - 2 Noord-Nederlandniet vermeld
05189Grote Topografische Atlas van Nederland 1:50.000 - 3 Oost-Nederlandniet vermeld
05190Grote Topografische Atlas van Nederland 1:50.000 - 4 Zuid-Nederlandniet vermeld
05191Repertorium van Oud-Nederlandse Landmeters, 14e tot 18e eeuw. Deel I en IITeeling, P.S.
05192Index op het Repertorium van Oud-Nederlandse Landmeters, 14e tot 18e eeuw van Ing. P.S. TeelingKrogt, P.C.J. van der
05193Frisia Dominium. Kaarten van de provincie Friesland tot 1850. Geschiedenis en cartobibliografieRijke, P.J. de
05194Toonneel der steden van 's Konings Nederlanden, met hare beschrijvingen I [facsimile]Blaeu, Joan
05195Toonneel der steden van 's Konings Nederlanden, met hare beschrijvingen II [facsimile]Blaeu, Joan
05196XIV. Boeken van de Geldersse Geschiedenissen [facsimile]; Verciert met alle sijn landt-kaerten, steden ende forten. Benevens de wapenen der vooghden, graven ende hertoghenSlichtenhorst, Arend
05197Beschrijvinghe van alle de Nederlanden anderssins genoemt Neder-Duytslandt [facsimile]Guicciardini, Ludovico
05198Christiaan Brunings 1736-1805. Waterstaat in opkomstSchaik, P. van
05199The story of the Van Keulens and their 'Sea-torch'Koeman, C.
05200Driekwart eeuw historisch leven in Den Haag; Historische opstellen uitgegeven ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van het Historisch Gezelschap te 's GravenhageBrummel, L. (red.)
05201Uit de kaartenwinkel van de VOC.; Catalogus van zeekaarten van de Verenigde Oostindische Compagnie in de Collectie Bodel NijenhuisVries, Dirk de
05202Plaatsen aan de Vecht en de Angstel; Historische beschrijvingen en afbeeldingen van kastelen, buitenplaatsen, stads- en dorpsgezichten aan de Vecht en de Angstel - van Zuilen tot MuidenMunning Schmidt, E.; Lisman, A.J.A.M.
05203Willem Jansz. Blaeu. A biography and history of his work as cartographer and publisher; Revised and edited by Marijke Donkersloot-de VrijKeuning, J.
05204De meesters van de Gulden Passer. Christoffel Plantin, Aartsdrukker van Philips II en zijn opvolgers, de MoretussenSabbe, Maurits
05205Tussen herinnering en historie. De Betuwe in terugblikDrunen, Ton; Ingen, Kobus van; Nieuwenhof, Frans (red.)
05206Landschappen van Nijkerk-ArkemheenDooren, Frank van
05207Atlantes Neerlandici. Volume I Van der Aa - Blaeu; Bibliography of terrestial, maritime and celestial atlases and pilot books, published in the Netherlands up to 1880Koeman, C.
05208Atlantes Neerlandici. Volume II Blussé - Mercator; Bibliography of terrestial,maritime and celestial atlases and pilot books, published in the Netherlands up tot 1880Koeman, C.
05209Atlantes Neerlandici. Volume III Merula - Zeegers; Bibliography of terrestial, maritime and celestial atlases and pilot books, published in the Netherlands up to 1880Koeman, C.
05210Atlantes Neerlandici. Volume IV Celestial and maritime atlases and pilot books; Bibliography of terrestial, maritime and celestial atlases and pilot books, published in the Netherlands up to 1880Koeman, C.
05211Atlantes Neerlandici. Volume V Indexes; Bibliography of terrestrial, maritime and celestial atlases and pilot books, published in the Netherlands up to 1880Koeman, C.
05212Atlantes Neerlandici. Volume VI; A supplement to the Volumes I-V and a bibliography of geographical, celestial and thematic atlases published in the Netherlands between 1880 and 1940Koeman, C.
05213Eindhoven in de prentkunst 1232-1982Stroeken, Frank
05214Landmeters van de kadastrering van NederlandTeeling, P.S.
05215Kaarten uit de zestiende tot en met de negentiende eeuw in de collectie van de provincie Zuid-Holland; Herziene catalogusDonkersloot-de Vrij, Y.M.
05216De kartografie van Rotterdam en de eerste Nederlandse reizen overzee & kartografie en kunstEgmond, Marco van (red.)
05217Plaatsbepaling. De oude kaart in zijn verscheidenheid van toepassingen; Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de historische kartografie aan de Rijksuniversiteit te Utrecht op 15 november 1982Schilder, G.
05218De Bodel Nijenhuiscollectie van de Rijksuniversiteit in Leiden. Manuscriptkaarten en kaartboeken van het Nederlandse grondgebied voor 1700; Doktoraalscriptie voor het bijvak historische kartografie bij prof.dr. G.G. SchilderBrink, Paul P.W.J. van den
05219Flevum, Aelmere, Almari, Zuiderzee, IJsselmeerSchaap, Dick
05220Kartografisch WoordenboekBos, E.S., et al
05221Polder-, waterschaps- en rivierkartografie; Bewerkte lezingen gehouden op de jaarlijkse studiedag van de Werkgroep voor de Geschiedenis van de Kartografie, op 26 oktober 1985 te LeidenHameleers, Marc; Krogt, Peter van der (red.)
05222Tentoonstelling 'Atlassen uit het Rotterdamse Gemeentearchief' 27 november 1981 - 5 februari 1982 Ratsma, P.; Zevenbergen, C.
05223De topografische kaart 1:50.000. Geschiedenis, vervaardiging en gebruikGeudeke, P.W.
05224De Vereenigde Nederlanden in Caert gebraght; Tentoonstelling van 16de- en 17de-eeuwse landkaarten en stadsgezichten van de Noordelijke Nederlanden uit particulier bezit in het Stedelijk Museum te Zutphen van 24 november 1990 tot 6 januari 1991Zeeuw, A. de
05225Catalogus bij de tentoonstelling 'Toonneel des Aerdrijcx'; Oude kaarten in het Universiteitsmuseum ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van het Geografisch Instituut der Rijksuniversiteit Utrecht, 14 maart - 29 april 1983Krogt, P.C.J.
05226Geschiedenis van de topografische kartering van Nederland; Bewerkte lezingen gehouden op de jaarlijkse studiedag van de Werkgroep voor de Geschiedenis van de Kartografie op 23 juni 1990 te Den HaagHameleers, Marc (red.)
05227Hoe een gebied in kaart wordt gebrachtTopografische Dienst
05228Werkcollege Kartobibliografie. Literatuurbundel 1Brink, P.P.W.J. van den; Krogt, P.C.J. van der; Okhuizen, E.
05229Werkcollege Kartobibliografie. Literatuurbundel 2Brink, P.P.W.J. van den; Krogt, P.C.J. van der; Okhuizen, E.
05230Werkcollege Kartobibliografie. Literatuurbundel 3Brink, P.P.W.J. van den; Krogt, P.C.J. van der; Okhuizen, E.
05231Het vervaardigen van een kartobibliografie. Syllabus Kartobibliografisch Werkcollege; Tweede, vermeerderde uitgave (tweede oplage)Krogt, Peter van der
05232Oude kaarten van Brabant & De Nederlandse kartografische bijdrage aan het wereldbeeld; Lezingen studiedagen NVK-werkgroep voor de Geschiedenis van de Kartografie in 1996Krogt, Peter van der (red.)
05233Kartografie en territorium: I Strijd om de ruimte in kaart; II De Franse kaarten van Drenthe en de noordelijke kust; III VOC en kartografie; Lezingen studiedagen NVK-werkgroep voor de Geschiedenis van de Kartografie in 2000-2001Egmond, Marco van
05234Gebruik, beheer en toekomst kaartcollecties; Lezingen gelijknamige studiedag op 22 november 2006 te RotterdamEgmond, Marco; Hameleers, Marc
05235Een dijkbrief van Arnold van Gelre van 1460. Waar ligt Betelen, Bethelem, Betterum, Betrum, Petrom?Daalen, A.C. van
05236'Tot sieraadt ende verlichting van de Historie van Gelderlandt'. De totstandkoming van Nicolaas van Geelkerckens kaart van de Veluwe; Overdruk uit 'Jaarboekje voor de geschiedenis en de archeologie van de Veluwe', VII/VIII (1998-1999)Resida, W.T.
05237Beschryving der stad Amersfoort. Eerste deel [facsimile]Bemmel, Abraham van
05238Beschryving der stad Amersfoort. Tweede deel [facsimile]Bemmel, Abraham van
05239Dirk Jansz. van Santen [kaarten-inkleurder]. A survey; Illuminated and gilded the most prestigious printed works of his time in an exceptionally painterly and brilliant manner. In so doing he made the golden age quite literally goldenGoedings, Truusje
05240Bergen op Zoom in kaart gebracht; Tentoonstelling in het gemeentemuseum het Markiezenhof te Bergen op Zoom 12 december 1981 - 31 januari 1982Ham, W.A. van
05241De vestingstad Grol. Geschiedenis van de vestingwerken van GroenloPluijm, J.E. van der
05242Gids voor Arnhem en Omstreken [8ste druk]; Met plattegrond van Arnhem, wandelkaarten in kleuren en in den tekst, benevens een groot aantal afbeeldingen in en buiten den tekstWal, G. v.d.
05243Rijwieltochten langs rustige wegen I [3de herziene druk]Pos, G.A.
05244Topographia Germaniae. Beschreibung und Abbildung der Fürnembsten Örter in den Niderländischen XVII Provincien [facsimile 2de uitgave]Merian, Matthaeus
05245Het proefschrift van Adriaan van der Goes over het Hoogheemraadschap van Delfland 1832; Uit het Latijn vertaald, van een inleiding en aantekeningen voorzienStreefkerk, C.
05246Geografie van Woudenberg in historisch perspectiefReichgelt, A.F.M.
05247Nicolaes van Geelkercken. Een Gelders kartograaf uit de zeventiende eeuw; Tentoonstelling Vereniging ,,Vrienden van het Stedelijk Museum' te Zutphenniet vermeld
05248Gezicht op de geschiedenis van Wageningen; Uitgegeven ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de vereniging 'Oud-Wageningen'Rietveld, A.L.; Steenbergen, A.G.; Zeven, A.C. (red.)
05250Bevolking en bebouwing van De Bilt en Bilthoven in 1795Damsté, P.H.
05251Rondom de Muiderberg. Grensgebied van polders, Zuiderzee en heuvelrug op oude kaarten uit de 16de tot en met de 19de eeuw; Catalogus bij een tentoonstelling georganiseerd van 29 juli tot 14 augustus 1983 door het Comité Oud MuiderbergDuindam, H.F.J.
05252Van Alkmaar tot Grootebroek. Kaarten van negen oude Noord-Hollandse steden; Catalogus van de gelijknamige tentoonstelling in de Universiteitsbibliotheek te Amsterdam van 29 november tot en met 20 december 1991Beenakker, J.; Werner, J.
05253Zeshonderdvijftig jaar [waterschapsbestuur] Neder-BetuweHoll, R.C.
05254De kartografie van ZeistEmmer, H.
05255Schiedam op schaal; Catalogus tentoonstelling Stedelijk Museum SchiedamGordijn, A.
05256De kaart van Holland door Joost Jansz - 1575 - opnieuw uitgegevenKölker, A.J.
05257De oude plattegronden van de stad DelftHoof, B. van 't
05258Amsterdamse kaartmakers 1544-1975; Elsevierexpositie in samenwerking met Universiteitsbibliotheek van Amsterdam, 2 oktober t/m 1 november 1975Sijmons, A.H.
05259Enkhuizen in kaart. Vier eeuwen stadsplattegronden; Catalogus van de gelijknamige tentoonstelling in het Stedelijk Waagmuseum te Enkhuizen van 1 juni tot 1 oktober 1984Bremer, J.T.; Vries, P.J. de
05260Zierikzee en zijn stadhuisPostma, C.
052611585-1985 Antwerpen en de Scheiding der Nederlanden; Tentoonstellingen, voordrachten, historische en folkloristische manifestaties april-december 1985Nieuwdorp, Hans (eindred.)
05262Atlas van het Stichts-Hollands Grensgebied in de 19e eeuwPeters, L.Cl.M.
05263Het Nederlandse Landschap. Een historisch-geografische benaderingBarends, S., et al (red.)
05264Catalogus van kaarten, enz., betrekking hebbend op de oudere en tegenwoordige gesteldheid van Holland's Noorderkwartiers (derde druk); Aanwezig op de tentoonstelling in het Stedelijk Museum te Amsterdam in september 1917Beekman, A.A.
05265Utrecht - stad, mensen en momenten. Uit het verleden van een oude stad; Ter gelegenheid van de herdenking van de Vrede van Utrecht van 11 april 1713Graafhuis, A.
05266's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en fortenGudde, C.J.
05267Die Landkarten. Entstehung und GebrauchNekhammer, Raymund
05268Utrecht in kaart gebracht. Kartografie van de stad 1541-1990; Tentoonstelling van de Gemeentelijke Archiefdienst in samenwerking met het Centraal Museum aldaar van 3 februari - 18 maart 1990Donkersloot-de Vrij, Marijke, et al
05269Ochten 1939-1945. Mobilisatie, evacuatie en wederopbouw van Eldik, Ochten en IJzendoornniet vermeld
0527075 jaren Eck en Wiel 1909-1984; Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Muziekvereniging 'Prinses Juliana' in Eck en Wielniet vermeld
05271Wageningen 700 jaar stad (1263-1963); Uitgegeven ter gelegenheid van het feit dat zeven eeuwen geleden aan Wageningen stadsrechten werden verleendFuchs, J.M.
05272Antwerpen in 1585Nieuwenhuizen, J. Van den
05273Vestingbouw overzee. Militaire architectuur van Manhattan tot KoreaDijk, P.J.J. van, et al (red.)
05274Petrus Plancius, theoloog en geograaf, 1552-1622Keuning, J.
05275Een gezonken V.O.C. schip 't Vliegent HartWeber, Wilbert
05276Discovering Antique MapsHodgkiss, Alan G.
05277Kosmos Historische Atlassen. 1. OudheidMcEvedy, Colin
05278Kosmos Historische Atlassen. 3. Nieuwe Tijd (tot 1815)McEvedy
05280De historie van de vesting Naarden (4de druk)Vrankrijker, A.C.J. de
05281Voyage en Hollande; Introduction et notes d'Yves BenotDiderot, Denis
05283Catalogus 115 prenten Amsterdam: P. Fouquet 1760-1783niet vermeld
05284Kent u ze nog ... de NimwegenarenBrinkhoff, J.M.G.M.
05285Register behoorende bij den atlas van het eiland Goedereede en Overflakkee, overeenkomstig de kadastrale aanwijzende tafelsKips, J.H.
05286Stede-atlas van NijmegenGorissen, F.
05287Aan de wieg van Rijkswaterstaat. Wordingsgeschiedenis van het Pannerdens KanaalVen, G.P. van de
05288Selection of decorative and rare maps. With an accent on world maps, Asia and Japan (catalogue)Swaen, Paulus
05289A chronological list of separately published maps and charts offered for sale (catalogue)Israel, Nico
05290A selection of fine, rare and decorative antique maps (catalogue autumn 1982)Potter, Jonathan
05291Gids voor Kaartenverzamelingen in NederlandSlobbe, Annemieke van
05292Geloven in RhenenOnink, Piet; Deys, Henk
05293Catalogue no. 2 february 2007Hondius Book and Print Auctions
05294Van meters en schatters. Bronnengids voor grondbelasting en kadaster in Noord-Brabant, ca. 1826-1833Sanders, J.G.M. (red.)
05296Kadastrale Atlas van Noord-Holland. Deel 1. Uitgeestniet vermeld
05297Het Kadaster. Historische ontwikkeling in de eerste helft van de 20e eeuwRiessen, W. van
05298Kadastrale Atlas van Zuid-Holland 1832: SchoonhovenSchoute, C.R.
05299Op goede gronden. Een bundel opstellen ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registersniet vermeld
05300Sprokkelingen in Nederland. Steden. Stadspoorten en Muurtorens; Met 98 afbeeldingenLoosjes, A.
05301Sprokkelingen in Nederland. Steden. Stadsgezichten en woonhuizen in Gelderland, Utrecht, Overijsel, Drenthe, Friesland en Groningen; Met 199 afbeeldingen.Loosjes, A.
05302Historische Staatkundige atlas Rusland [NB. Tekst is geheel in het Russisch]niet vermeld
05303Werken met Zeeuwse kaarten. Handleiding bij het gebruik van oude topografische kaartenKlerk, A.P. de (eindred.)
05304Correspondance de Marguerite d'Autriche, duchesse de Parme, avec Philippe II. Tome premier, 14 aout 1559-16 novembre 1561Gachard, M.
05305Correspondance de Marguerite d'Autriche, duchesse de Parme, avec Philippe II. Tome deuxième, 19 décembre 1561-6 juin 1563Gachard, M.
05306Correspondance de Marguerite d'Autriche, duchesse de Parme, avec Philippe II. Tome troisième, 6 juillet 1563-3 février 1565Gachard, M.
05307Watersnoodramp 1855 [Gelderse Vallei]niet vermeld
05308Nederland in zakformaat. Eerste gedeelte. Atlas (43 kaarten in kleurendruk)Kromhout, J.H.
05309Nederland in zakformaat. Tweede gedeelte. Gegevens van verschillende aardKromhout, J.H.
05310Kort verhaal van de nare en zeer beklagelyke toestant der Provincie en Stad van Utrecht, desgelyks van gantsch Nederlandt, in de jaaren 1672 en 1673, ...; Strekkende tot den Jaarlykse Utrechtsen Dankdag, voor de burgers en inwoonders aldaarV[riemoet], B.
05311Geschiedenis van den veldtogt der Pruissen, in Holland, in MDCCLXXXVII. Eerste deel, tweede deel; Met plans en kaarten verrijktPfau, Theodorus Philippus van
05312Beschryving der stad OudewaterKinschot, Gaspar Rudolph van
05313De oorlogen van Italien. Met seer schoone politique, oorlogse en morale aanteeckeningen van mons. de La NoueGuicciardini, Francesco
05314Della querra di FlandraBentovoglio, Guido
05315Historiae, unnd Abcontrafeytungh, fürnemlich der Niderlendischer geschichten, und Kriegszhendelen. Buch I-XVIIMeteren, Emanuel van
05317Tooneel des oorlogs, opgericht in de Vereenigde Nederlanden; door de wapenen van de koningen van Vrankryk en Engeland, Keulsche en Munstersche Bisschoppen tegen de Staten der Vereenigde Nederlanden, en hare geallieerden. Deel 1 en 2Bosch, Lambert van den
05318Tooneel des oorlogs, opgericht in de Vereenigde Nederlanden; door de wapenen van de koningen van Vrankryk en Engeland, Keulsche en Munstersche Bisschoppen tegen de Staten der Vereenigde Nederlanden, en hare geallieerden. Deel 3 en 4Bosch, Lambert van den
05319Correspondance Française de Marguerite d'Autriche, duchesse de Parme, avec Philippe II. Tome Premier; Éditiée d'après les copies, faites par M.R.C. Bakhuizen van den Brink, par J.S. Theisen, bibliothécaire en chef de l'Université de Groninqueniet vermeld
05320Correspondance Française de Marguerite d'Autriche, duchesse de Parme, avec Philippe II. Tweede deel (1565-1566); Comprenant le supplement de la correspondance du 16 fevrier 1565 - jusqu'au 27 septembre 1566 - avec les pieces justificatives. Ouvrage public avec le Concours du gouvernement Neerlandais four faire suite aux editions de M.M.L.-P. Gachard, et J.-S ThGelder, H.A. Enno van (ed.)
05321Correspondance Française de Marguerite d'Autriche, duchesse de Parme, avec Philippe II. Derde deel (1566-1568); Ouvrage public avec le concours du governement Neerlandais pour faire suite aux editions de M.M.L.-P. Gachard et J.-S. Theisen. Comprenant le supplement de la correspondance du 3 octobre 1566 - jusqu'au 7 fevrier 1568Gelder, H.A. Enno (ed.)
05322Correspondance de Philippe II sur les affaires des Pays-Bas (2de part). Eerste deel (1577-1580); Recueil destiné à faire suite aux travaux de L.P. GachardLefèvre, Joseph
05323Correspondance de Philippe II sur les affaires des Pays-Bas (2de part). Tweede deel (1580-1584); Recueil destiné à faire suite aux travaux de L.P. GachardLefèvre, Joseph
05324Correspondance de Philippe II sur les affaires des Pays-Bas (2de part). Derde deel (1585-1591); Recueil destiné à faire suite aux travaux de L.P. GachardLefèvre, Joseph
05325Correspondance de Philippe II sur les affaires des Pays-Bas (2de part). Vierde deel (1592-1598); Recueil destiné à faire suite aux travaux de L.P. GachardLefèvre, Joseph
05326Geschiedenis van de cartografieBricker, Charles
05327Mappae Antiquae. Liber Amicorum Günther Schilder; Vriendenboek ter gelegenheid van zijn 65ste verjaardagGestel-van het Schip, Paula van; Krogt, Peter van der (eds.)
05328The Van Keulen Cartography Amsterdam 1680-1885; Part 1 Family and firm. The importance of the Van Keulens to navigation. The Van Keulens and the Dutch East India Company; Part II Catalogue of manuscript charts, c. 1704-1749Vries, Dirk de; Schilder, Günther; et al
05329Catalogus bij de tentoonstelling Aquisitionum Koemanniarum Selectio; 29 september - 9 oktober 1981 in de kaartenzaal van het Geografisch Instituut Heidelberglaan 2 UtrechtKrogt, P.C.J. van der Krogt; Harms, I.J.C.
05330De economische en militaire beteekenis van het kanaalplan der kanaalvereeniging ,,De Geldersche Vallei' ; Overdruk uit de Militaire Spectator van januari-februari 1919Scharroo, P.W.
05331Kaarten en kaartmakers van Rotterdam; Tentoonstelling van de Gemeentelijke Archiefdienst Rotterdam, in samenwerking met de Dienst van Gemeentewerken, afd. B 11 Landmeten en KartografieLievaart, W.L.; Meijer, J.; Ratsma, P.
05332Atlas Antiquus. Twaalf kaarten behoorende bij de Oude GeschiedenisKiepert, Heinrich
05334Schoolatlas van Nederland en zijne bezittingen (5de druk)Rijkens, R.R.
05335Bos-Niermeyer atlas der gehele aarde (45ste druk)Ormeling, F.J.
05336De Grote Bosatlas (49ste druk)niet vermeld
05337De Grote Bosatlas (50ste druk)niet vermeld
05338Die Karte als Kunstwerk. Dekorative Landkarten aus Mittelalter und Neuzeit; Ausstellung Bayerische Staatsbibliothek september - november 1979Seifert, Traudl
05339Atlantes Coloniences. Die Kölner Schule der Atlaskartographie 1570-1610Meurer, Peter H.
05340De ontdekking van de Nieuwe Wereld [facsimile]Bry, Théodore de
05341Geschiedenis van de cartografie van de provincie Utrecht en omliggende gebieden van 1545-1900Wijk, Piet H.
05342Cosmographei [facsimile]Münster, Sebastian
05343The mapping of the world. Early printed word maps 1472-1700Shirley, Rodney W.
05344L'Histoire Pays-Bas. Recueil des guerres, et choses memorables advenues tant és dits Pays, qu'és Pays voysins, depuis l'an 1315 jusques à l'an 1612Meteren, Emanuel de
05345Historia di Ferdinando terzo ImperatorePriorato, Gualdo
05346Topographia Germaniae Inferioris. Beschreibung und Abbildung der Vornehmsten Stätten, Vöstungen und Ührter in den XVII Niederländischen ProvintienMerian, Caspar
05347Descrittione di tutti i Paesi Bassi, altrimenti detti Germania InferioreGuicciardini, Ludovico
05348Historische schoolatlas ten gebruike bij het onderwijs in de vaderlandsche en algemeene geschiedenis (7de druk)Hettema, H.
05349H.B.S.-uitgaaf van de Historische Schoolatlas ten gebruike bij het onderwijs in de vaderlandsche en algemeene geschiedenis (16de druk)Hettema, H.
05350Het Maas- en Waalkanaal; Opdracht van de Maas- en Waalkanaalvereniging te NijmegenPoll, M.J.M. van
05351Ontwerp van een nieuwen waterweg van Amsterdam naar de Waalniet vermeld [een 'Oud-Officier']
05352De waterverdeeling van de rivier De Bovenrijn; Verhandelingen van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs, 1866-1867 (2de gedeelte)Olivier, E. Dzn.
05353De laatste editie van het Merwede-kanaal; Commissie voor een Rijnvaartkanaal in Oostelijke RichtingQuien, C.F., et al
05354Afdruk op herleide schaal van de oorspronkelijke verkenningsstukken, bedoeld in art. 6 van het Reglement op het Onderhoud der Linge, van 1864Reuvens, L.A.
05355Voorlopig Ontwerp voor een Groot Scheepvaartkanaal ter verbinding van Amsterdam met den onverdeelden Rijn door ,,de Geldersche Vallei'Kanaalvereeniging ,,De Geldersche Vallei'
05356Voorlopig Ontwerp voor een Groot Scheepvaartkanaal ter verbinding van Amsterdam met den onverdeelden Rijn door ,,de Geldersche Vallei', kaartbijlagen 1-12Kanaalvereeniging ,,De Geldersche Vallei'
05357Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden, merkwaardige bijzonderheden en statistiek van Utrecht; met afbeeldingen. Eerste jaargangMonde, N. van der
05358Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht; met afbeeldingen. Tweede jaargangMonde, N. van der
05359Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht; met afbeeldingen. Derde jaargangMonde, N. van der
05360Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht; met afbeeldingen. Vierde jaargangMonde, N. van der
05361Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht; met afbeeldingen. Vijfde jaargangMonde, N. van der
05362Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht; met afbeeldingen. Zesde jaargangMonde, N. van der
05363Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht; met afbeeldingen. Zevende jaargangMonde, N. van der
05364Kabinet van Nederlandsche en Kleefsche Outheden. Eerste deelNidek, Matthaeus Brouërius van; Rademaker, Abraham
05365Kabinet van Nederlandsche en Kleefsche Outheden. Tweede deelNidek, M. Brouërius; Long, Isaac le; Rademaker, Abraham
05366Kabinet van Nederlandsche en Kleefsche Outheden. Derde deelLong, Isaac le; Rademaker, Abraham
05367Kabinet van Nederlandsche en Kleefsche Oudheden. Vierde deelLong, Isaac le; Rademaker, Abraham
05368Kabinet van Nederlandsche en Kleefsche Outheden. Vijfde deelLong, Isaac le; Rademaker, Abraham
05369Kabinet van Nederlandsche en Kleefsche Outheden. Zesde deelLong, Isaac le; Rademaker, Abraham
05370Biographisch Woordenboek der Nederlanden. Eerste deel (A); Levensbeschrjvingen van zoodanige personen, die zich op eenigerlei wijze in ons Vaderland hebben vermaard gemaaktAa, A.J. van der
05371Biographisch Woordenboek der Nederlanden. Tweede deel, 1ste stuk (B)Aa, A.J. van der
05372Biographisch Woordenboek der Nederlanden. Tweede deel, 2de stuk (B)Aa, A.J. van der
05373Biographisch Woordenboek der Nederlanden. Tweede deel, 3de stuk (B)Aa, A.J. van der
05374Biographisch Woordenboek der Nederlanden. Tweede deel, 4de stuk (B)Aa, A.J. van der
05375Biographisch Woordenboek der Nederlanden. Derde deel (C)Aa, A.J. van der
05376Biographisch Woordenboek der Nederlanden. Vierde deel (D)Aa, A.J. van der
05377Biographisch Woordenboek der Nederlanden. Vijfde deel (E)Aa, A.J. van der
05378Biographisch Woordenboek der Nederlanden. Zesde deel (F)Aa, A.J. van der
05379Biographisch Woordenboek der Nederlanden. Zevende deel (G)Aa, A.J. van der
05380Biographisch Woordenboek der Nederlanden. Achtste deel, 1ste stuk (H)Aa, A.J. van der
05382Biographisch Woordenboek der Nederlanden. Negende deel (I, J)Aa, A.J. van der
05383Biographisch Woordenboek der Nederlanden. Tiende deel (K)Aa, A.J. van der
05384Biographisch Woordenboek der Nederlanden. Elfde deel (L)Aa, A.J. van der
05385Biographisch Woordenboek der Nederlanden. Twaalfde deel, 1ste stuk (M)Aa, A.J. van der
05386Biographisch Woordenboek der Nederlanden. Twaalfde deel, 2de stuk (M)Aa, A.J. van der
05387Biographisch Woordenboek der Nederlanden. Dertiende deel (N)Aa, A.J. van der
05388Biographisch Woordenboek der Nederlanden. Veertiende deel (O)Aa, A.J. van der
05389Biographisch Woordenboek der Nederlanden. Vijftiende deel (P, Q)Aa, A.J. van der
05390Biographisch Woordenboek der Nederlanden. Zestiende deel (R)Aa, A.J. van der
05391Biographisch Woordenboek der Nederlanden. Zeventiende deel, 1ste stuk (S)Aa, A,J, van der
05392Biographisch Woordenboek der Nederlanden. Zeventiende deel, 2de stuk (S)Aa, A.J. van der
05393Biographisch Woordenboek der Nederlanden. Achttiende deel (T, U)Aa, A.J. van der
05394Biographisch Woordenboek der Nederlanden. Negentiende deel (V)Aa, A.J. van der
05395Biographisch Woordenboek der Nederlanden. Twintigste deel (W)Aa, A.J. van der
05396Biographisch Woordenboek der Nederlanden. Eenentwintigste deel (X, IJ, Z, A, B, C, D)Aa, A,J. van der
05397Hollands Arcadia of de vermaarde rivier den Amstel [facsimile]; Alle deszelfds lustplaatzen, herenhuizen en dorpen; zig uitstrekkende van Amsterdam af door Ouderkerk, Abcoude, Baembrug tot LoenderslootRademaker, Abraham
05398Des landmeters trots. Oude kaarten van het gebied achter Rijn en IJsselPetersen, J.W. van
05399Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, sedert den aanvang van die Republyk tot op den Vrede van Utrecht in 't jaar 1713 en het Tractaat van Barriere in 't jaar 1715 gesloten. Eerste deelClerc, Jean le
05400Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, sedert den aanvang van die Republyk tot op den Vrede van Utrecht in 't jaar 1713 en het Tractaat van Barriere in 't jaar 1715 gesloten. Tweede deelClerc, Jean le
05401Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, sedert den aanvang van die Republyk tot op den Vrede van Utrecht in 't jaar 1713 en het Tractaat van Barriere in 't jaar 1715 gesloten. Derde deelClerc, Jean le
05402Nieuwe atlas van het Koningryk der Nederlanden, benevens het Groot-Hertogdom Luxemburg, het Hertogdom Limburg en de Nederlandsche bezittingen ten oosten en ten westen der Kaap De Goede Hoopniet vermeld
05403Atlas van Irak [in het Arabisch]niet vermeld
05404Geschiedenis van de kerspelkerk van St.Jacob te UtrechtRiemsdijk, Th.H.F. van
05405Bijdragen tot de geschiedenis van de kerspelkerk van St.Jacob te UtrechtRiemsdijk, Th.H.F. van
05406Atlas van LXXVIII platen, behoorende bij de Handleiding tot de kennis der Waterbouwkunde; Bouwkundige leercurcus, ten gebruike der Koninklijke Militaire Academieniet vermeld
05407Verklarende en geïllustreerde Nieuwsblad-Wereldatlasniet vermeld
05409Verhandelingen uitgegeven door de Comissie belast met het vervaardigen eener Geologische Beschrijving en Kaart van Nederland. Eerste deel; Met bijdragen van F.A.W. Miquel (Limburg), W.C.H. Staring (venen), P. Harting (Gorichem)niet vermeld
05410De Nederlandsche bezittingen in Azie en Amerika. Toelichting van den Atlas van Dr. J. DornseifenHollander, J.J. de
05411Cartografie en politiek in het België van de 19de eeuw; De beginjaren van het Ministerie van Openbare Werken. Bronnen voor de nationale en lokale geschiedschrijvingWatelet, Marcel
05412Das Panorama und seine Vorentwicklung bis zu Hans Conrad Escher von der LinthSolar, Gustav
05413Atlas Semesta Dunia [in het Bahasa Indonesia]niet vermeld
05414America explored. A cartographic history of the exploration of North AmerciaJohnson, Adrian
05415Bos-Niermeyer Schoolatlas der Geheele Aarde (30ste druk)Kwast, B.A.
05416Hollandse steden. Naar de oorspronkelijke uitgave van Civitas Orbis Terrarum van 1574Braun; Hogenberg
05417Stadskaarten van Europa. Een selectie van 16de eeuwse stadsplattegronden en afbeelden; Oorspronkelijk verzorgd door Braun & HogenbergGoss, John
05418Amsterdam in kaarten. Verandering van de stad in vier eeuwen cartografieHeinemeijer, W.F.; Wagenaar, M.F.; et al
05419Nederland in kaarten: verandering van stad en land in vier eeuwen cartografieHeslinga, M.W.; et al
05420Luxembourg en cartes et plans. Cartographie Historique de l'Espace Luxembourgeois XVe-XIXe siecleWatelet, Marcel
05421Hoogtepunten uit de wereld van de cartografie. Oude kaarten en hun makersCampbell, Tony
05422Oude scheepskaarten en hun makers. Hoogtepunten uit vijf eeuwen cartografiePutman, Robert
05423Civitates Orbis Terrarum. Steden van de wereld: Europa-AmerikaDiderich, Peter (eindred.)
05424Civitates Orbis Terrarum. Steden van de wereld: Europa-Afrika-AziëDiderich, Peter (eindred.)
05425Holland in kaart en prentBoomgaard, J.E.A.
05426Het Hertogdom Brabant in kaart en prentDuncker, Dieter R.; Weiss, Helmut
05427Limburg in kaart en prent. Historisch cartografisch overzicht van Belgisch en Nederlands LimburgErmen, Eduard van; et al
05428Vlaanderen in oude kaarten. Drie eeuwen cartografieBossu, Jozef
05429Zeeland in oude kaartenGittenberger, Franz; Weiss, Helmut
05430Facsimile-atlas to the early history of cartography with reproductions of the most important maps printed in the XV and XVI centuries; Translated from the Swedish OriginalNordenskiöld, A.E.
05431De Waal- en Rijn-dijken der Polderdistricten in Gelderland en de werken tot verbetering der daarlangs gelegen rivieren, voorgesteld in eene kaart van 38 bladen, waarbij is gevoegd het Register van dijkshoogten, vaste hoogtemerken en steenen peilschalReuvens, L.A.
05432Tabulae Geographicae Quibus Colonia Bonae Spei Antiqua Depingitur [Zuid-Afrika]; Achttiende-eeuwse kartografie van de Kaapkolonieniet vermeld
05433Historische Atlas van Noord-Nederland van de XVI eeuw tot op hedenMees, G. Azn.
05434Civitates Orbis Terrarum 1572-1618. Volume 1, parts 1/2; With an introduction by R.A. SkeltonBraun; Hogenberg
05435Civitates Orbis Terrarum. 'The Towns of the World'. 1572-1618. Volume II, parts 3/4; With an introduction by R.A. SkeltonBraun; Hogenberg
05436Civitates Orbis Terrarum 1572-1618. Volume III, parts 5/6; With an introduction by R.A. SkeltonBraun; Hogenberg
05437Andrees Handatlas (7de druk)niet vermeld
05438Namenverzeichnis zu Andrees Handatlas (7de druk)niet vermeld
05439Spieghel der Zeevaerdt [facsimile]Waghenaer, Lucas Jansz
05440Schoolatlas van Nederland en zijn overzeesche bezittingen in 20 gekleurde kaarten (6de druk)Bos, R.
05441R. Bos' Geïllustreerde Schoolatlas van Nederland en zijne overzeesche bezittingen in 20 kaarten en 63 platen (6de druk)niet vermeld
05442Waterbouwkunde Afd. XI Rivieren en Rivierwerken. Platen (kaarten) behorend bij het 'Beknopt practisch leerboek der burgerlijke en water-bouwkunde. Deel II. Waterbouwkunde'Plasschaert, B.F.
05443Rheinberg. Rheinischer Städteatlas. Lieferung VII Nr. 40Andernach, Norbert
05444Historische Stedenatlas van Nederland. Aflevering 1 Haarlem (2de herziene druk)Speet, B.M.J.; Rothfusz, Th.
05446Historische Stedenatlas van Nederland. Aflevering 5 Schoonhoven en NieuwpoortVisser, J.C.; et al
05447Oosthoek-Times Wereldatlas [1973]niet vermeld
05449Monumenta Cartographica Neerlandica IISchilder, Günter
05451Monumenta Cartographica Neerlandica IV; Losse kaarten en topografische prenten uitgegeven door Willem Jansz. BlaeuSchilder, Günter
05452Monumenta Cartographica Neerlandica V; Tien wandkaarten van Blaeu en VisscherSchilder, Günter
05453Monumenta Cartographica Neerlandica VI; Nederlandse foliokaarten met decoratieve randen, 1604-[16]60Schilder, Günter
05454Monumenta Cartographica Neerlandica VII; Cornelis Claesz (c. 1551-1609): Stimulator and Driving Force of Dutch CartographySchilder, Günter
05455Monumenta Cartographica Neerlandica VIII; Jocodus Hondius (1563-1612) and Petrus Kaerius (1571-c. 1646)Schilder, Günter
05456Historische Atlas Gelderland. Chromotopografische Kaart des Rijks 1:25.000Wieberdink, G.L. (samensteller)
05457Historische Atlas Zeeland. Chromotografische Kaart des Rijks 1:25.000Wieberdink, G.L.
05458Historische plattegronden van Nederlandse steden. Deel 3. Utrecht [portefeuille]Donkersloot-de Vrij, Marijke
05459Historische plattegronden van Nederlandse steden. Deel 5. De steden van Hollands Noorderkwartier [portefeuille]; Alkmaar, Beverwijk, Edam, Enkhuizen, Grootebroek, Hoorn, Medemblik, Monnickendam, PurmerendBeenakker, Jan
05460Historische plattegronden van Nederlandse steden. Deel 8.1. De steden van de Veluwe [portefeuille]; Arnhem, Elburg, Harderwijk, Hattem, Wageningen alsmede Nijkerk en StaverdenAugusteijn, Joost
05461Kadastrale Atlas Gelderland 1832. Oosterbeek, Doorwerth, Renkum [portefeuille]Heslinga, M.W. (red.); et al
05462Kadastrale Atlas Gelderland 1832. Wageningen [portefeuille]Eck, J. van; Gast, C.D.
05463Atlas Ruraemundensis. Kaarten, prenten en stadsgezichten van Roermond [portefeuille]Bree, G.W.G. van; Spreuwenberg, J.Th.C.M.
05465Kaart van de provincie Noord-Holland. 1:50.000 [portefeuille 1]Groll, Cornelius
05466Kaart van de provincie Noord-Holland. 1:50.000 [portefeuille 2]Groll, Cornelius
05467Kaart van de provincie Noord-Holland. 1:50.000 [portefeuille 3]Groll, Cornelius
05468De Hattinga's en hun topografische atlassen 1724-1755. Map 1 [portefeuille]; StadsplattegrondenHoogendoorn-Beks, W.J.M.; Hattinga Verschure, J.C.M.
05469De Hattinga's en hun topografische atlassen 1724-1755. Map 2 [portefeuille]; OverzichtskaartenHoogendoorn-Beks, W.J.M.; Hattinga Verschure, J.C.M.
05470De Hattinga's en hun topografische atlassen 1724-1755. Map 3 [portefeuille]; Kaarten van ZeelandHoogendoorn-Beks, W.J.M; Hattinga Verschure, J.C.M.
05471De Hattinga's en hun topografische atlassen 1724-1755. Map 4 [portefeuille]; Kaarten van BrabantHoogendoorn-Beks, W.J.M.; Hattinga Verschure, J.C.M.
05472De Hattinga's en hun topografische atlassen 1724-1755. Map 5 [portefeuille]; Kaarten van VlaanderenHoogendoorn-Beks, W.J.M.; Hattinga Verschure, J.C.M.
05473De Hattinga's en hun topografische atlassen 1724-1755. Map 6 [portefeuille]; Overzichtskaarten van Zeeland en de Zeeuwse eilandenHoogendoorn-Beks, W.J.M.; Hattinga Verschure, J.C.M.
05474De Hattinga's en hun topografische atlassen 1724-1755. Map 7 [portefeuille]; Plattegronden van steden en vestingwerken in Oost-NederlandHoogendoorn-Beks, W.J.M.; Hattinga Verschure, J.C.M.
05475De Hattinga's en hun topografische atlassen 1724-1755. Map 8 [portefeuille]; Kaarten van de Zeeuwse en Zuidhollandse eilandenHoogendoorn-Beks, W.J.M.; Hattinga Verschure, J.C.M.
05476De Hattinga's en hun topografische atlassen 1724-1755. Map 9 [portefeuille]; Kaarten van Zeeland, de Zuidhollandse eilanden en de Baronie van IJsselsteinHoogendoorn-Beks, W.J.M.; Hattinga Verschure, J.C.M.
05477De Hattinga's en hun topografische atlassen 1724-1755. Map 10 [portefeuille]; Kaarten van WalcherenHoogendoorn-Beks, W.J.M.; Hattinga Verschure, J.C.M.
05478Kaart van de provincie Zuid Holland 1846. Opgemaakt op last van de Provinciale Staten. 1:50.000 [cassette]Margadant, I.A.; Nunnink, A.C.
05479Kaart van de provincie Zuid Holland 1867. Opgemaakt op last van de Provinciale Staten. 1:50.000, 2de herziene druk [cassette]; Herziening door J.F. AugierMargadant, I.A.; Nunnink, A.C.
05480Kaart van Zuid-Holland (met alphabetisch register). 1:200.000. Uitgave 1907 [omslag]Kuyper, J.
05481Kaart van het Polderdistrict Veluwe. 1:20.000 [cassette]Brandsma, W. Johz.; Dozij, F.J.
05482Kaart behoorende bij de uitgaaf Waterschapsreglementen van Gelderland met aanduiding van de gereglementeerde polderdistricten, buitenpolders, polders en waterschappen, geheel of gedeeltelijk in Gelderland gelegen. 1:200.000 [cassette]niet vermeld
05483Kaart van de provincie Utrecht. 1:100.000 [cassette]niet vermeld
05484Ten Brink's Groote Kaart van Utrecht met het Gooiland en Amsterdam, bewerkt door J. de Regt. 1:80.000 [omslag]niet vermeld
05485Kaart van de provincie Utrecht. 1:50.000 [cassette]niet vermeld
05486Kaart van het Koningrijk der Nederlanden en het Groot-Hertogdom Luxemburg [omslag]Baarsel, van; Tuyn
05487Algemeene Kaart van het Koningrijk der Nederlanden. ca. 1:500.000 [cassette]; In 1816 zamengesteld en uitgegeven door wijlen Casparus Muller, ......., thans van 's Rijks-wege aangekocht en bij het Archief van Oorlog en Topographisch Bureau vermeerderd en verbeterdniet vermeld
05488Stelling aan de Monden der Maas en van het Haringvloer en van het Hollandsch Diep en het Volkerak. 1:100.000 [cassette]Plantenga, M.H.J.; Meurs, M. van
05489Kaartenbijlage behorend bij 'De verbetering onzer rivieren en bedijkingen, in verband tot de voorkoming van doorbraken en overstroomingen, en gepaard met doelmatige verbetering en waardevermeerdering der polders'Schiffer, C.
05490Kaart van het Hoogheemraadschap Amstelland. 1:25.000 [cassette]niet vermeld
05491Overzichtskaarten behoorende bij den Wegwijzer voor de Binnenscheepvaart. Deel II. Zuidelijk Nederland (2de druk) [cassette]niet vermeld
05492Vijftig plattegronden [cassette]niet vermeld
05493Atlas van Overijsselse Buitenplaatsen. InleidingWyck, H.W.M. van der
05494Atlas van Overijsselse Buitenplaatsen. Topografische- en militaire kaarten, 1858-61 [portefeuille]Wyck, H.W.M. van der
05495Atlas van Overijsselse Buitenplaatsen. Topografische kaart, 1974-77 [portefeuille]Wyck, H.W.M. van der
05496Atlas van Overijsselse Buitenplaatsen. Individuele kaarten [portefeuille]Wyck, H.W.M. van der
05497Atlas van Overijsselse Buitenplaatsen. Streekkaarten [portefeuille]Wyck, H.W.M. van der
05498Atlas van Overijsselse Buitenplaatsen. Topografische kaart van de linie van IJssel, 1783 [portefeuille]Wyck, H.W.M. van der
05499Atlas Gelderse Buitenplaatsen. De Veluwe [inleiding]Wyck, H.W.M. van der
05500Atlas Gelderse Buitenplaatsen. De Veluwe. Streekkaarten. I Topografische kaart 1965-82 [portefeuille]Wyck, H.W.M. van der
05501Atlas Gelderse Buitenplaatsen. De Veluwe. Streekkaarten. II Topografische en militaire kaart 1850-58. III Militair Topografische kaart, veldminuut ca. 1840 [portefeuille]Wyck, H.W.M. van der
05502Atlas Gelderse Buitenplaatsen. De Veluwe. Streekkaarten. IV Topografische kaart van de Veluwe en de Veluwezoom (M.J. de Man), 1807. V Tableau d'Assemblage (calques). VI Topografische kaart van de Veluwe en de Veluwezoom (M.J. [de] Man) [portefeuille]Wyck, H.W.M. van der
05503Atlas Gelderse Buitenplaatsen. De Veluwe. Streekkaarten. VII Topografische kaart van de linie van de IJssel, 1783 [portefeuille]Wyck, H.W.M. van der
05504Atlas Gelderse Buitenplaatsen. De Veluwe. Streekkaarten. VIII, X, XIV, XV, XXII t/m LXIX [portefeuille]Wyck, H.W.M. van der
05505Atlas Gelderse Buitenplaatsen. De Veluwe. Streekkaarten. IX, XI en XII Christiaan sGrooten [portefeuille]Wyck, H.W.M. van der
05506Atlas Gelderse Buitenplaatsen. De Veluwe. Streekkaarten. XIII Jacob van Deventer [portefeuille]Wyck, H.W.M. van der
05507Atlas Gelderse Buitenplaatsen. De Veluwe. Streekkaarten. XVI t/m XXI Rivier de IJssel [portefeuille]Wyck, H.W.M. van der
05508Atlas Gelderse Buitenplaatsen. De Veluwe. Individuele kaarten [portefeuille]Wyck, H.W.M. van der
05509Three world maps by Francois van den Hoeye of 1661, Willem Janszoon (Blaeu) of 1607, Claes Janszoon Visscher of 1650Schilder, Günter
05511Kaartboek van het Groot-Waterschap van Woerden 1670 [facsimile]niet vermeld
05512Kaartboek Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en West-Friesland 1745 [2e heruitgave]niet vermeld
05513Nieuwe Kaart van den Lande van Utrecht [Bernard de Roy, 1696] [facsimile]Sijmons, A.H.
05514Visscher-Romankaart van Zeeland [1655] [facsimile]niet vermeld
05515Pieter Bast [cartograaf] [portefeuille]Keyes, George
05516Beemsterlants Caerten. Een beredeneerde lijst van oude gedrukte kaarten [fascimiles] [portefeuille]Vries, D. de
05517Historische plattegronden van Nederlandse steden. Deel 1 Amsterdam [portefeuille]Hofman, W.
05518Historische Plattegronden van Nederlandse Steden. Deel 2 Rotterdam [portefeuille]Ratsma, P.
05519Kruikius kaart van Delfland van 1712 [facsimile-bijlage] [portefeuille]Zandvliet, Kees van
05520Prins Maurits' kaart van Rijnland en omliggend gebied door Floris Balthasar en zijn zoon Balthasar Florisz. van Berckenrode in 1614 getekend [portefeuille]Zandvlied, Kees
05521Rotterdam and the seven seas. The history of the port of Rotterdam [portefeuille]Kossmann, Jeanette; Kossmann, Alfred
05522niet vermeld [Duitse uitgave mogelijk van de atlas Theatrum Orbis Terrarum uit 1640]Blaeu, Willem; Blaeu, Johan
05523Monumenta Cartographica Neerlandica I. Kaartenbijlage [portefeuille]Schilder, Günter
05524Monumenta Cartographica Neerlandica II. Kaartenbijlage [portefeuille]Schilder, Günter
05525Monumenta Cartographica Neerlandica III. Kaartenbijlage [portefeuille]Schilder, Günter
05526Monumenta Cartographica Neerlandica IV. Kaartenbijlage [portefeuille]Schilder, Günter
05527Monumenta Cartographica Neerlandica V. Kaartenbijlage [portefeuille]Schilder, Günter
05528Monumenta Cartographica Neerlandica VI. Kaartenbijlage [portefeuille]Schilder, Günter
05529Monumenta Cartographica Neerlandica VII. Kaartenbijlage [portefeuille]Schilder, Günter
05530Monumenta Cartographica Neerlandica VIII. Kaartenbijlage [portefeuille]Schilder, Günter
05532De stadsplattegronden van Jacob van Deventer. Map 1 Nederland, Zuid-Holland [portefeuille]Koeman, C.; Visser, J.C.
05533De stadsplattegronden van Jacob van Deventer. Map 3 Nederland, Noord-Holland [portefeuille]Koeman, C.; Visser, J.C.
05534De stadsplattegronden van Jacob van Deventer. Map 4 Nederland, Friesland [portefeuille]Koeman, C.; J.C. Visser
05535Geschiedkundige Atlas van Nederland. De Rijnverdeeling in de 17e en 18e eeuw [kaart 11] [portefeuille]Welcker, J.W.
05536Geschiedkundige Atlas van Nederland. De rechterlijke indeelingen na 1795 [kaart 16] [portefeuille]Overvoorde, J.C.
05537Geschiedkundige Atlas van Nederland. De Republiek der Vereenigde Nederlanden in 1648 [kaart 10] [portefeuille]niet vermeld
05538Geschiedkundige Atlas van Nederland. De kerkelijke indeeling in 1555, tevens kloosterkaart [kaart 9A] [portefeuille]Muller, S. Hzn.; Veen, J.S. van; Beekman, A.A.
05539Geschiedkundige Atlas van Nederland. De Republiek in 1795 [kaart 14] [portefeuille]Blok, P.J.
05540Geschiedkundige Atlas van Nederland. Oudheidkundige kaart van Nederland [kaart ?] [portefeuille]Holwerda, J.H.
05541Geschiedkundige Atlas van Nederland. De Fransche tijd (1795-1815) [kaart 15] [portefeuille]Ramaer, J.C.
05542Geschiedkundige Atlas van Nederland. De Gereformeerde Kerk onder de Republiek omstreeks het midden der 18e eeuw [kaart 13] [portefeuille]Knappert, L.; Beekman, A.A.
05543Geschiedkundige Atlas van Nederland. De Romeinsche en de Frankische tijd [kaart 2-3] [portefeuille]Blok, P.J.; Byvanck, A.W.
05544Geschiedkundige Atlas van Nederland. Het Koninkrijk der Nederlanden op 1 juli 1817 [kaart 17] [portefeuille]Ramaer, J.C.
05545Kaart van de provincie Zuid Holland 1867. Opgemaakt op last van de Provinciale Staten. 1:50.000niet vermeld
05546Verzameling van pas-kaarten, dienende tot de vaart naar Oost- en Westindien [Vingboons-atlas] [facsimile]; Met beschrijving door J. van Bracht en achttiende-eeuws register niet vermeld
05547Geologische kaart van Nederland. 1:200.000. 2de druk [portefeuille]Staring, W.L.H.
05548Atlas van den Hoekschen Waard [portefeuille]; Gemeenten Goudswaard, Piershil, Nieuw-Beijerland, Zuid-Beijerland, Oud-Beijerland, Goidschalxoord, Heinenoord, Mijnsheerenland van Moerkerken, Westmaas, Klaaswaal, Numansdorp, Puttershoek, Maasdam, 's Gravendeel, Strijen, Steijensche-SasKips, J.H.
05549Atlas van 100 platen [rivierkaarten] behoorende bij den Leercursus der Waterbouwkunde [portefeuille]niet vermeld
05550't Hooge Heemraedschap van Delflant [ingebonden kaartbladen]Cruquius, Nicolaas; Cruquius, Jacobus
05551Verzameling stukken met aanwijzigingen voor het beschrijven van topografische kaarten [portefeuille]diverse auteurs
05552Kaart van de provincie Utrecht, vervaardigd op last van: De Edel Groot Achtbare Heeren Staten van dat gewest. 1:50.000 [portefeuille]Kips, J.H.
05553De Groote kaart van Amsterdam in 1544 van Kornelis Antoniszoon in twaalf bladen, behoorende bij het vijfde deel der Geschiedenis van Amsterdam door J. ter Gouw [portefeuille]niet vermeld
05554Schoolkaart voor de natuurkunde en de volksvlijt van Nederland. 1 tot 200.000Staring, W.C.H.
05555Atlas behoorende bij het Verslag der Staatscommissie benoemd bij Koninklijk Besluit van 5 mei 1893 No. 16 tot het instellen van een onderzoek omtrent bevloeiingenniet vermeld
05556Kaart van het Bisdom Utrecht in 1560. 1:225.000 [portefeuille]; Behoort bij no. 17 van de Tweede Reeks der Werken der Vereeniging tot Uitgaaf der Bronnen van het Oud-Vaderlandsche Recht, gevestigd te UtrechtMuller Hzn., S.
05557Links with the past. The history of the cartography of Suriname, 1599-1971 [beschrijving]Koeman, C. (ed.)
05558Kaartboek van Gelderland [facsimile-uitgave 1:50.000 kaart van W. Kuijk Jz. uit ca. 1845] [portefeuille]Sijmons, A.H.
05559't Hooge Heemraedschap van Delflant [proefdrukken kaartbladen] [portefeuille]Cruquius, Nicolaas; Cruquius, Jacobus
05560De Zeeven Neederlanden [facsimile] [portefeuille]niet vermeld
05561Topographische en militaire kaart van het Koningrijk der Nederlanden 1850-1864. 1:50.000 [facsimile] [groot formaat kunstlederen cassette]niet vermeld
05562 Christiaan Sgroten's Kaarten van de Nederlanden [facsimile] [portefeuille]Fockema Andreae, S.J.; Hoff, B. van 't
05563Kaart der provincie Noord-Brabant, volgens de opmetingen van het kadaster. 1:50.000 [1841]; Vervaardigd onder de leiding van, en opgedragen door L. van der Voordt Pieck en M. Kuijl, aan de Staten van dat gewestniet vermeld
05564[Atlas der] Nederlandsche bezittingen in Oost-Indië [1883-1885]Stemfoort, J.W.; Siethof, J.J. ten
05565Nieuwe atlas van de provincie Friesland. 1:25.000 [1849-1859]niet vermeld
05566Topographische kaart van het Koningrijk der Nederlanden. 1:50.000 [ca. 1850] [doos]niet vermeld
05567Kaart van de provincie Gelderland [1845] [doos met 11 bladen]Kuyk, W. jr.
05568Verzameling manoeuvreerkaarten van de Nederlandse Landmacht. 1:50.000 [1877-1917?] [doos]niet vermeld
05569Verzameling topografische kaarten provincie Noord-Holland [20ste eeuw] [doos]niet vermeld
05570Verzameling topografische kaarten provincie Gelderland [20ste eeuw] [doos]niet vermeld
05571Verzameling topografische kaarten overig Nederland [exclusief de provincies Utrecht, Gelderland en Noord-Holland] [20ste eeuw] [doos]niet vermeld
05573Eerste verzameling van bijhoudingslijsten behoorende bij het Register (van 1871) van dijkshoogten, vaste hoogtemerken, enz. langs Waal en Rijn in GelderlandReuvens, L.A.
05574Tweede verzameling van bijhoudingslijsten behoorende bij het Register (van 1871) van dijkshoogten, vaste hoogtemerken, enz. langs Waal en Rijn in GelderlandReuvens, L.A.
05575Derde verzameling van bijhoudingslijsten behoorende bij het Register (van 1871) van dijkshoogten, vaste hoogtemerken, enz. langs Waal en Rijn in GelderlandReuvens, L.A.
05576Vijfde verzameling van bijhoudingslijsten behoorende bij de Registers (van 1871 en 1874) van dijkshoogten, vaste hoogtemerken, enz. langs Waal, Rijn en Maas in GelderlandIdsinga, M.A. van
05577Graphische voorstelling van de waterkeerings-hoogte der Maasdijken van de Geldersche en Noordbrabantse polderdisctricten en polders, volgens de uitkomsten der opnemingen van 1872 en 1873, vervat in het daarvan in 1874 uitgegeven RegisterReuvens, L.A.
05578Sterfte-atlas van Nederland [per gemeente per provincie] [portefeuille]Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunde
05579Atlas des Villes de la Belgique au XVIe siècle. Cent plans du Géographe Jacques de Deventer. Venloo, Ruremonde [Roermond] [facsimilles] ; Reproduits en fac-similé par l'Institut National de Géographie a Bruxellesniet vermeld
05580The Southland Explored: the voyage by Willem Hesselsz de Vlamingh in 1696-97, with the coastal profiles and a chart of Western Australia in full-size colour reproduction [portefeuille]Schilder, Günther
05581gemeenschappelijke Maas. Bijlagen behoorende bij de nota's. Canalisation de la Meuse depuis Visé jusqqu'en aval de Venlo. Avant-projet. Planche XIVA [kaartbijlage 1:10.000] [portefeuille]Maas-Meuse. Nederlandsch-Belgische Commissie ingesteld tot onderzoek van de kanalisatie van de
05582Topographische kaart van de provincie Gelderland. 1:250.000 [portefeuille]Kuyk, W. jr.
05583Choro-Topographische Kaart der Noordelijke Provincien van het Koningrijk der Nederlanden. 1:115.200 [1820] [portefeuille]Kraijenhoff, C.R.T.
05584Riviergezicht aan den Rijn bij Rhenen. Hoge Oever- Lage Oever [tweedelige schoolplaat] ; P.R. Bos Platen A.O.Beuninck, B.
05585Alfabetisch register op den gemeente-atlas van NederlandKuyper, J.
05586Fietsgids Utrecht [provincie]Brinke, Wim ten; Jong, Chris de
05587Atlas van Nederland. Inhoud: 1 overzichtskaart en 10 kaarten, het geheel vormendeniet vermeld
05588Gemeentekaart van Gelderland. 1: 200.000Geerling, W.J.
05589Kaart der groote rivieren. De Maas van Luik tot Ravenstein. 1:25.000/50.000niet vermeld
05590Bodemkaart van Nederland. Blad 39 West Rhenen, blad 39 Oost Rhenen. 1: 50.000niet vermeld
05591Carte Archeolocique de la Neerlande / Oudheidkundige kaart van Nederland [portefeuille]; Kaartenbijlage van 'Nederlandsche oudheden van de vroegste tijden tot op Karel den Grootte: afbeeldingen naar de oorspronkelijke voorwerpen of naar photographiën met begeleidende tekst en oudheidkundige kaart'Pleijte, W.
05592Beschrijving van Utrecht [met 2 kaarten] uit 'Atlas album voor de aardrijkskunde. Atlas van het koningkrijk der Nederlanden en de overzeesche bezittingen'Mendel, P.J., Reding, B.
05595Atlas der Rijksdriehoeksmeting. 1:200.000 [portefeuille]niet vermeld
05596Atlas der Kaarten en Profilen behoorende tot het Rapport der Kommissie over de beste Rivier-afleidingen van 13 september 1825 [portefeuille]niet vermeld
05597Kaart van den Lekdijk Bovendams. Opgemeten en in kaart gebracht in de jaren 1874, 1875 en 1876 door den dijkmeester E.G. Wentink onder toezicht van den kameraar van den Lekdijk Bovendams J.P. Havelaar. 1:2500 [no. 26; in kleur] [portefeuille]; NB. Van Amerongen tot en met VreeswijkE.G. Wentink
05598Kaart van den IJseldam en den Lekdijk Benedendams, in 9 bladen. Opgemeten en in kaart gebracht in de jaren 1879 en 1879, door den kameraar L.A. van der Voort. 1:2500 [in kleur] [portefeuille]; N.B. Van Vreeswijk tot Schoonhovenniet vermeld
05599Overzichtskaart van de boezemwateren, polders en wegen in Rijnland, op schaal van 1 à 50.000, herzien in 1917, bewerkt en gedrukt op last van Hoogheemraadschap van Rijnland [portefeuille]niet vermeld

Via de links boven aan de lijst kunt u sorteren op nummer, titel of auteur.