HOME

 NIEUWS
Nieuws
Agenda
Nieuwsbrieven

 ZOEKEN
Archievenoverzicht
Doorzoek de bronnen
Via archieven.nl
Kranten
Beeldbank
Bibliotheek

 ORGANISATIE
Adresgegevens
Werkgebied
Bestuur, medewerkers
Beleidsstukken
Jaarstukken

 DIENSTVERLENING
Reserveren stukken

 LOKALE HISTORIE

 COLLECTIE DEYS
In de bibliotheek
In de beeldbank

 KROMME RIJN
   SYMPOSIUM


 VRIEND WORDEN?

 LINKS
Zoeken in archievenoverzicht


Globale zoekterm: Zoek Zoeken (indien leeggelaten krijgt u het hele archievenoverzicht)
 
Uitgebreid zoeken

Wat is hier te vinden?

Op deze plek is het hele archievenoverzicht van het RHC Zuidoost Utrecht te bekijken maar kunnen ook selecties op plaats of type archief gemaakt worden. Bij elk archief worden - als ze digitaal beschikbaar zijn - de toegang en de nadere toegangen getoond.
Via de optie in het menu ZOEKEN --> Zoeken in archieven is het mogelijk in één keer al deze pdf-bestanden te doorzoeken.

Welke informatie biedt het archievenoverzicht?

Het archievenoverzicht laat zien welke archieven en collecties het RHC Zuidoost Utrecht in huis heeft. Op dit moment zijn dat er ongeveer 490 uit de jaren 1300 tot heden.

Het overzicht bevat de volgende informatie.
- Het archiefnummer;
- De naam van het archief;
- De periode van het archief;
- De omvang in m1;
- Of er een toegang op het archief is (ja/nee);
- Of er nadere toegangen op het archief zijn (ja/nee);
- Of de openbaarheid beperkt is;
- Eventuele bijzonderheden.

Bovendien kunt u zien op welke plaatsen een archief of collectie betrekking heeft en om welk type archief het gaat. In de loop van dit jaar zullen alle digitaal beschikbare toegangen en nadere toegangen op de website worden geplaatst.S

Wat is het verschil tussen een archief en collectie?
Onder de term archief verstaan we hier het geheel aan archiefbescheiden dat hoort bij een bepaalde organisatie of persoon. De archiefbescheiden ontstaan automatisch als neerslag van hun handelen.
Een collectie of verzameling is een groep documenten die volgens een bepaald criterium zijn bijeengebracht. Een voorbeeld daarvan zijn de Topografisch Historische Atlassen waarin alle typen afbeeldingen over een plaats of streek worden verzameld.

Wat is het verschil tussen een toegang en een nadere toegang?
Een toegang is een staat met beschrijvingen van de stukken per archief of collectie. We onderscheiden meestal inventarissen (uitgebreid) en plaatsingslijsten (beperkter/globaler).
Een nadere toegang is een specificatie van de gegevens in een of meer archiefstukken. Er zijn allerlei soorten nadere toegangen, zoals indexen, regestenlijsten en transcripties.

Wat is het verschil tussen overheids- en particuliere archieven?
Het RHC bewaart twee soorten archieven: overheidsarchieven en particuliere archieven. Overheidsarchieven zijn archieven van de deelnemende gemeenten en gemeenschappelijke regelingen en hun rechtsvoorgangers.

Daarnaast zijn er de archieven van verenigingen, stichtingen, bedrijven, kerken, scholen, families of personen die aan het RHC zijn geschonken of in bewaring (bruikleen) gegeven. Dat zijn de particuliere archieven.
In de regel zijn beide soorten archieven openbaar. Als u bepaalde stukken niet kunt raadplegen, wordt dat vermeld.

Waarom zijn niet alle archiefstukken openbaar?
Archieven kunnen privacygevoelige informatie bevatten. In die gevallen wordt de openbaarheid beperkt. Bij overheidsarchieven kunnen beperkingen worden opgelegd op grond van de Archiefwet (maximaal 75 jaar) en bij particuliere archieven worden de beperkingen vastgesteld in overleg met de eigenaar.

Wanneer een toegang (inventaris of plaatsingslijst) inventarisnummers bevat waarop een beperking van de openbaarheid rust, dan staat dit bij de beschrijving duidelijk vermeld evenals het jaar waarin de beperking zal worden opgeheven.

Indeling in typen archief
U kunt zoeken naar de volgende soorten archieven:
- Bevolking;
- Economisch leven (o.a. bedrijfsarchieven);
- Financiën;
- Gezondheidszorg;
- Godsdienst en levensbeschouwing (o.a. politieke partijen en vakverenigingen);
- Huis-, familie- en persoonsarchieven;
- Infrastructuur en ruimtelijke ordening (o.a. bouwvergunningen);
- Justitie, defensie, openbare orde en veiligheid;
- Landbouw, visserij, natuurbeheer en milieu;
- Notariaat;
- Onderwijs en wetenschappen;
- Openbaar bestuur;
- Sociaal-cultureel welzijn;
- Sport, cultuur, toerisme en evenementen;
- Verzamelingen en collecties (o.a. Topografisch Historische Atlassen).